O společnosti

Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. vznikla v lednu roku 2005. Název společnosti byl vybírán s ohledem na to, že všichni společníci jsou absolventi Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a v současné době pracují jako lékárníci. Číslovka 95 značí rok, kdy všichni společníci započali studium na výše uvedené fakultě. Proto tedy LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o.. Společnost byla zakládána s úmyslem provozovat lékárny, distribuovat v rámci maloobchodu léky a běžné prostředky zdravotnické techniky, potravinové doplňky, lékárenskou kosmetiku...

Za dobu svého působení prošla společnost LÉKÁRNÍCI 95 s r.o. obdobím velmi dynamického vývoje, a to nejen po stránce obchodní, ale i v oblasti poskytovaných služeb. Výsledkem je provozování šesti kamenných lékáren a provozování dnes již specializovaných prostředků zdravotnické techniky pod záštitou společnosti B.Braun Medical s r.o. s názvem Zelená hvězda (www.zelenahvezda.cz).

Společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. v rámci svého působení, aktivit, koncepce rozvoje společnosti do budoucnosti, i s ohledem na to, že všichni společníci jsou vystudovanými farmaceuty vychází z Hippokratovy přísahy (viz.dál), kdy se její historický vzkaz snaží přenést do současné doby, a to nejen ve smyslu odbornosti, ale i v oblasti mezilidských vztahů a samotného podnikatelského prostředí. Vedle této Hippokratovy přísahy jsou lékárníci a tedy i společnost LÉKÁRNÍCI 95 s.r.o. usměrňovány tzv. Etickým kodexem České lékárnické komory (viz.dál), který upravuje chování a jednání lékárníků při výkonu lékárnické profese i vystupování na veřejnosti.

Jsme přesvědčeni, že dobrá řešení, tj. řešení ve prospěch všech zúčastněných stran, mohou vznikat pouze na základě důvěry, vzájemného pochopení a naprosté otevřenosti. Naší jedinou a trvalou snahou je poskytovat odborné poradenství a kvalitní komplexní služby v oblasti léčiv, zdravotnických potřeb, širokého sortimentu potravních doplňků a kosmetiky. Proto na našich provozovnách působí pouze kvalifikovaný personál s požadovaným vysokoškolským a středoškolským vzděláním zdravotnického zaměření, např. v oboru farmacie, fyzioterapie, který Vám vždy odborně a i velmi ochotně poradí, pomůže.

„Přísahám při lékaři Apollonovi a Asklepiovi a Hygieii a Panaceii a při všech bozích a bohyních, jež beru za svědky, že budu plnit podle svých schopností a podle svého úsudku tuto přísahu a smlouvu: Budu považovat toho, který mě naučil tomuto umění, za rovnocenného svým rodičům a budu žít svůj život v partnerství s ním; bude-li mít potřebu peněz, rozdělím se s ním o svůj díl; budu se dívat na jeho potomky tak jako na své bratry v mužské linii a budu je učit tomuto umění - budou-li si přát být tomuto učeni, a to bez odměny a bez smluvní listiny; podělím se o předpisy, ústní instrukce a o všechny ostatní vědomosti se svými syny a se syny toho, který mě učil, a s žáky, kteří podepsali závazek a složili přísahu dle lékařského zákona, ale s nikým jiným. Budu aplikovat dietetická opatření pro dobro nemocných podle svých schopností a podle svého úsudku; budu je chránit před poškozením a před křivdou. Nepodám nikomu smrtící látku, i kdyby ji ode mne žádal, a ani nikomu tuto možnost nenavrhnu.

Podobně nepodám ženě abortivní prostředek. V čistotě a v posvátnosti budu střežit svůj život a své umění. Nepoužiji nože, dokonce ani ne u lidí trpících kameny, ale ustoupím ve prospěch těch, kteří se zabývají touto prací. Navštívím-li kterýkoliv dům, přijdu pro blaho nemocného a budu prost jakékoliv záměrné nepravosti, veškeré zlomyslnosti a obzvláště sexuálních vztahů ať se ženami, nebo s muži, ať se svobodnými, nebo s otroky. Cokoliv uvidím nebo uslyším v průběhu léčení nebo dokonce mimo léčení v pohledu na život lidí, to, co se v žádném případě nesmí šířit mimo dům, vše si nechám pro sebe; vždyť bych se musel stydět o tom mluvit. Jestliže splním tuto přísahu a neporuším ji, mohu mít zaručeno, že se budu radovat ze života a z umění a že budu ctěn a proslulý mezi všemi lidmi na všechny časy, které přijdou; jestliže ji však poruším a budu přísahat falešně, ať je opak toho všeho mým údělem.“

 • Lékárník slouží svou činností veřejnosti, je povinen své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí, přistupovat ke všem pacientům se stejnou péčí, nečinit mezi nimi rozdíly a jejich prospěch stavět na první místo, zásadně nad své vlastní zájmy.
 • Lékárník respektuje právo pacienta na svobodnou volbu léčby a poskytuje mu srozumitelným způsobem pravdivé informace.
 • Lékárník zachovává mlčenlivost o záležitostech pacientů, o nichž se dověděl při výkonu povolání, a dbá o to, aby tuto mlčenlivost zachovával i ostatní personál lékárny.
 • Lékárník zajišťuje soustavnost poskytované péče i v případech pracovních sporů, uzavření lékárny nebo konfliktů s osobní morálkou či vírou; v takových případech je povinen informovat pacienty vhodnou formou o nejbližší lékárně, která jim poskytne péči.
 • Pro prospěch pacienta spolupracuje lékárník také s ostatními zdravotníky; tato spolupráce však nikdy nesmí omezovat svobodnou volbu pacienta.
 • Vůči ostatním členům Komory se lékárník chová vždy kolegiálně, zachovává respekt k orgánům stavovské samosprávy a jejich rozhodnutím.
 • Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje nezbytně lékařskou péči, je povinností lékárníka pacienta na lékaře odkázat.
 • Lékárník se neúčastní jakékoli hospodářské soutěže, která by mohla být posuzována jako nekalá a neúčastní se jednání, které by mohlo omezovat či vylučovat hospodářskou soutěž, zejména:
  • neuzavírá dohody a nepřijímá opatření, které by vyřazovaly (či mohly mít za následek vyřazení) jiné lékárny z činnosti, jako jsou dohody o přednostních dodávkách léčiv do určité lékárny, směrování pacientů nebo předpisů lékaři do určité lékárny a dodávky léčiv do ordinací lékařů za účelem jejich výdeje na recept přímo v ordinaci, a dohody se zdravotními pojišťovnami.
  • neposkytuje výhody nebo dary ostatním zdravotníkům, zařízením ústavní péče, ústavům lázeňské či sociální péče, vedoucím pracovníkům těchto zařízení apod., pokud by bylo možno na tyto výhody či dary nahlížet jako na nepřiměřené.
  • nepředstírá zvýhodněné postavení vlastní lékárny jejím názvem nebo poukazováním na kvalifikaci vlastní či personálu lékárny.
 • Právem lékárníka je propagovat vlastní lékárnu. Při propagaci lékárny musí být dodržovány ustanovení platných právních předpisů a řádů a dalších stavovských předpisů ČLK, zejména je nutné zdržet se při propagaci lékárny neetického jednání, jako je např. uvádění údajů nepravdivých nebo klamavých.
 • Lékárník nevykonává komerční činnosti neslučitelné s důstojností profese lékárníka ani výkon své profese s těmito činnostmi nespojuje; v obchodních vztazích vystupuje lékárník jako čestný člověk, který plní své povinnosti a závazky a vystříhá se nepoctivého jednání.
 • Povinností lékárníka je znát a dodržovat předpisy pro výkon tohoto povolání včetně vnitřních stavovských předpisů Komory.
 • Lékárník se po dobu výkonu své profese stále vzdělává a je schopen své vzdělání prokázat; stejně tak svou odbornou praxi osvědčuje zvláštním dokladem.
 • Lékárník se v mezích svých možností podílí na profesionální přípravě studentů škol farmaceutického směru.
 • Lékárník se podílí na zdravotní výchově spoluobčanů; jeho povinností proto je poskytovat pravdivé informace a při veškeré publicitě mít na zřeteli také etiku oboru.
 • Povinností lékárníka, který vykonává své povolání v pracovním poměru k provozovateli lékárny, je zachovat si nezávislost a svobodu rozhodování v profesních otázkách; ustanovení článků 4, 6, 8, 9, 11, 14 a 15 tohoto řádu platí přiměřeně.
  • a) Povinností lékárníka je seznámit pacienta při poskytování lékárenské péče se svým jménem, příjmením a funkcí v lékárně, minimálně viditelně nošenou jmenovkou.
  • b) Odborný zástupce je povinen zabezpečit, aby kromě lékárníka tutéž identifikaci při poskytování zdravotní péče pacientovi podávali i ostatní pracovníci lékárny.
 • 2016

  Listopad
  LÉKÁRNA Potůčky, Potůčky 186, 362 35 Potůčky

 • 2015

  Květen
  LÉKÁRNA Na Slatině, Chebská 31/2, 351 01 Františkovy Lázně

 • 2014

  Leden
  Lékárna U Petra, Svatý Kříž, Háje, 350 02 Cheb

  Říjen
  Lékárna U Amati, Dukelská 39, 358 01 Kraslice

  Srpen
  Ukončení činnosti OOVL Luby, Malé náměstí 35, 351 37 Luby

 • 2012

  Srpen
  Ukončení činnosti LÉKÁRNY Slatinka, LÉKÁRNY Svatý Kříž a veškerých internetových online aktivit.

 • 2011

  Květen
  LÉKÁRNA Fatum, Okružní 25/1412, 352 02 Aš

  Srpen
  Distribuce "EGER", Svatý Kříž 331, Háje, 350 02 Cheb

  Prosinec
  LÉKÁRNA Svatý Kříž , Svatý Kříž 332, Háje, 350 02 Cheb

 • 2010

  Červenec
  E-shop www.bioderma.cz

 • 2009

  Únor
  E-shop: www.doliva-kosmetika.cz

  Duben
  Realizace internetové online lékárny www.manitera.cz s působností pro ČR a SR

  Červen
  E-shop: www.avene-kosmetika.cz

 • 2008

  Srpen
  Rozšíření LÉKÁRNY Slatinka, realizace internetové online lékárny www.manitera.de

  Srpen
  Realizace vlastní logistiky

  Říjen
  E-shop: www.eucerin-kosmetika.cz

 • 2007

  Únor
  LÉKÁRNA Zelená hvězda, Nerudova 3, 350 02 Cheb

  Duben
  Specializované prostředky zdravotnické techniky Zelená hvězda Nerudova 3, 350 02 Cheb

 • 2006

  Květen
  Ukončení činnosti LÉKÁRNY Rotava

 • 2005

  Únor
  LÉKÁRNA Poliklinika Kraslice, Havlíčkova 14/31, 358 01 Kraslice

  Srpen
  LÉKÁRNA Slatinka, Chebská 31/2, 351 01 Františkovy Lázně

  Říjen
  OOVL Rozvadov, Střeble 21, 348 06 Rozvadov

Klientská karta

Nechte si v naší lékárně vystavit klientskou kartu a čerpejte finanční bonusy, které pro Vás máme připravené...

 

více jak 1 500 léků* bez doplatku

sleva z doplatku až 50% pro všechny zákazníky po předložení klientské karty